Hola familias, Abrimos el plazo de matrículas 2022-2023.

Estamos encantados de recibiros en nuestro centro.
Las visitas serán personalizadas por familia. Sólo debéis llamar al centro o mandarnos un email para concertar la cita.
Gracias de antemano por contar con nosotros.

EQUIPO VISTA ALEGRE
El día 7 de diciembre de 2021 y 28 de marzo de 2022 serán días no lectivos

Matrículas 2022-20231. Proceso ordinario de admisión. Prazo
a) O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).
b) O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá do día 1 ao 21 de marzo de 2022, ambos incluídos.

Solicitudes


A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis. As persoas solicitantes poderán:
- Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).
- Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia (dirección http://www.xunta.es/portada) ou da páxina web desta consellería (dirección https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) para cubrilos manualmente e presentalos de forma presencial.
(o centro facilitará todos os documentos necesarios para a formalización da matrícula)

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA O PROCESO DE ADMISIÓNS


1.Anexo II (Xunta de Galicia) cuberto.
2.Fotocopia do Libro de Familia (completo)
3.Fotocopia do DNI do alumno/a.
4.Certificado do padrón municipal familiar.
5.Certificado de escolaridade do curso e colexio actual.

Documentación a presentar se fose necesario:
- Resolución xudicial de separación ou divorcio no caso de familia monoparental.
- Copia da renuncia de praza do seu centro adscrito para os alumnos que soliciten praza para 1ºESO/1ºEP.
- Certificado do titular da empresa de traballo, no caso de proximidade do lugar de traballo ó centro.
- Certificado de Familia Numerosa (Título Oficial).
- Certificado de discapacidade emitido polo Órgano competente da Xunta de Galicia.
- Certificado de ser fillo/a ou neto/a dun exalumno/a Marista. (Expedido polo centro onde se realizaron os estudios).
- Escrito onde se explique o motivo da solicitude fora de prazo se non se presenta no periodo establecido.


En el siguiente botón les dejamos un documento explicativo de cómo proceder con las solicitudes de reserva presentadas en Sede Electrónica.

¿Necesitáis saber un poco del Colegio Vista Alegre?

Nuestro centro se basa en una educación solidaria, participativa y sobre todo responsable. Disponemos de 3 etapas: Infantil, Primaria y Secundaria.